Referanslar

Adaman, Fikret ve Çağlar Keyder. 2006. Türkiye’de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü Mahallelerinde Yaşanan Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma. Web. http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_tr.pdf

 

Aksan, Gamze. 2015. Yoksulluk ve Dayanışma Ağları. İstanbul, Çizgi.

 

Aksoy, Serhan. 2010. Yoksulluğun Türkiye Yazılı Basınında Sunumu. Journal of Yaşar University, ss. 3221-3236.

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jyasar/article/view/5000066110/5000061616

 

Bora, Aksu. 2005. Kadınların Sınıfı. İstanbul, İletişim Yayınları.

 

Bora, Aksu. 2007. Kadınlar ve Hane: “Olmayanın Nesini İdare Edeceksin?”, Necmi Erdoğan (ed.), Yoksulluk Halleri: Türkiye’de Kent Yoksulluğun Toplumsal Görüntüleri,  İstanbul, İletişim Yayınları, ss. 97-102.

 

Buğra, Ayşe. 2005. Yoksulluk ve Sosyal Haklar. STGM Danışma Raporu.

http://www.spf.boun.edu.tr/docs/STGP_Bugra.pdf (erişim 3 Mart 2016)

 

Buğra, Ayşe. 2008. Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika. İstanbul, İletişim Yayınları.

 

Buğra, Ayşe. 2015. Yoksulların Vatandaşlığı. Bianet, Web, 4 Ocak 2015.

http://bianet.org/bianet/toplum/161266-yoksullarin-vatandasligi (erişim 3 Mart 2016)

 

Doğan, Adem. 2015. Yoksulluk ve Medya: Yoksulların Bakış Açısından Yoksulluğun Medyada Temsili. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı 38, ss. 887-898.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi38pdf/6iksisat_kamu_isletme/dogan_adem.pdf

 

Işık, Oğuz ve M. Melih Pınarcıoğlu. 2009. Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulluğu: Sultanbeyli Örneği. İstanbul, İletişim Yayınları.

 

Erdoğan, Necmi (ed.). 2007. Yoksulluk Halleri: Türkiye’de Kent Yoksulluğun Toplumsal Görüntüleri. İstanbul, İletişim Yayınları.

 

Erdoğan, Necmi. 2007. Yok-sanma: Yoksulluk-Maduniyet ve “Fark Yaraları”, Necmi Erdoğan (ed.), Yoksulluk Halleri: Türkiye’de Kent Yoksulluğun Toplumsal Görüntüleri,  İstanbul, İletişim Yayınları, ss. 47-96.

 

Erdoğan, Necmi. Kapıcının Kızı. BirGün Gazetesi, 17 Eylül 2010.

https://istifhane.files.wordpress.com/2012/09/sinif-karsilasmalari.pdf

 

Ergüneş, Nuray. Yoksulluğun Merkezinde Kadınlar. Sendika.org, Web, 1 Mart 2013.

 

Freire, Paulo. 2010 (7.baskı). Ezilenlerin Pedagojisi. İstanbul, Ayrıntı Yayınları. 

 

Gökalp, Emre; Hakan Ergül ve İncilay Cangöz. 2010. Türkiye’de Yoksulluğun ve Yoksulların Ana Akım Basında Temsili. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, ss. 145-182.

http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi/izlec.php?dergi=1&id=3

 

Güneş, Fatime. (Tarih yok). Göç, Yoksulluk ve Sosyal Politika. Web. http://www.iav.org.tr/yonetim/dosya/seminer/adanagoc3.pdf

 

Güneş, Fatime. 2009. Kentsel Yoksulluk/Dışlanma, Göç ve İstihdam: Eskişehir’de Belediyeden Yardım Alan Haneler. Sosyal Araştırmalar Dergisi, Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 9, Sayı 18, ss. 449-470.

 

Güneş, Fatime. 2011. Farklı Emek Kategorileri Açısından Kadın Yoksulluğu. Çalışma ve Toplum, Cilt 2, Sayı 29, ss. 217-248.

http://calismatoplum.org/sayi29/gunes.pdf

 

Halis, Müjgan. 2001. Batman’da Kadınlar Ölüyor. İstanbul, Metis Yayınları.

 

İçli, Gönül. 2009. Çalışan Yoksullar: Denizli Örneğinde Uygulamalı Bir Araştırma. VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi.

http://www.sosyolojidernegi.org.tr/kutuphane/icerik/icli_gonul.pdf     

 

Kapusuz Kütküt, Hatice. 2013. Halk Anlatısında Yoksulluk. Ekmek ve Özgürlük, Sayı 17 ve Radikal Blog.

http://blog.radikal.com.tr/kultur-ve-sanat/halk-anlatisinda-yoksulluk-42388

 

Karadağ Çaman, Özge ve Nesrin Çilingiroğlu. 2009. Ekonomik Krizler ve Sağlığa Etkisi. Toplum Hekimliği Bülteni, Cilt 28, Sayı 2, ss. 1-11.

http://www.thb.hacettepe.edu.tr/arsiv/2009/sayi_2/baslik1.pdf

 

Kardam, Filiz ve İlknur Yüksel. 2004. Kadınların Yoksulluğu Yaşama Biçimleri: Yapabilirlik ve Yapabilirlikten Yoksunluk. Nüfusbilim Dergisi, sayı 26, ss. 45-72.

http://www.hips.hacettepe.edu.tr/nbd_cilt26/kardam_yuksel.pdf

 

Kaygalak, Sevilay. 2001. Yeni Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekansal Yoğunlaşması: Mersin/Demirtaş Mahallesi Örneği. Praksis, Sayı 2001/2, ss. 124-172.

http://www.praksis.org/wp-content/uploads/2011/07/002-Kaygalak.pdf (erişim 3 Mart 2016)

 

Özcan, Hatice; Evren Koç Kırdaş ve Taylan Koç. 2012. Yoksulluk Sorununu Görmeyen Bir Kalkınma Modeli Olarak Yönetişimci Kalkınma: Adana Örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, Sayı 4, ss. 89-124.

http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/67/4/4.-Hatice-OZKAN--Taylan-KOC--Evren-KOC-KIRDAS.pdf

 

Öztürk, Emrah. 2013. 2000 Sonrası Türk Sinemasında Yoksulluk. Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, Yüksek Lisans Tezi.

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/25198/Binder1.pdf?show

 

Özuğurlu, Aynur. 2006. Yoksulluk Araştırmalarına Eleştirel Bir Bakış, Mülkiye Dergisi, 250, 53-66.

http://mulkiyedergi.org/article/view/5000008444

 

Özdek, Yasemin (ed.). 2002. Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları. TODAİE Yayın No: 311, Ankara, TODAİE Yayınları.

 

Öztürk, Mustafa, ve Başak Işıl Çetin. 2009.  Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluk ve Kadınlar. Journal of Yaşar University, Cilt 3, Sayı 11, ss. 2661-2698.

http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2012/08/09-OZTURK-CETIN.pdf

 

Pearce, Diana. 1978. The Feminization of Powerty. The Urban & Social Change Review: Special Issue on Women and Work, Cilt 11, Sayı 1 ve 2, ss. 26-28.   

http://www.naswdc.org/feminizationofpoverty/presentations/pearce/Pearce_The%20Feminization%20of%20Poverty_1978%20original%20article.pdf

 

Sallan Gül, Songül. 2005. Türkiye’de Yoksulluğun Kadınsılaşması. Amme İdaresi Sergisi, Cilt 38, Sayı 1, ss. 25-45.

http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/88a3a7b0cb6533b_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi (erişim 3 Mart 2016)

 

Semerci, Pınar Uyan (der.). 2010. İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk. İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 

Spivak, Gayatri Chakravorty. 2016. Madun Konuşabilir mi? İstanbul: Dipnot. (Orijinali için bkz. Spivak, Gayatri Chakravorty. 1985. Can the Subaltern Speak? Speculations on Widow-Sacrifice. Wedge, Winter/Spring, ss. 120-130.

 

Şener, Ülker. 2009. Kadın Yoksulluğu. TEPAV Değerlendirme Notu, Eylül 2009.

http://www.tepav.org.tr/upload/files/1271312994r5658.Kadin_Yoksullugu.pdf

 

Şenses, Fikret. 2014. Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk: Kavramlar, Nedenler, Politikalar ve Temel Eğilimler. İstanbul, İletişim Yayınları.

 

Topçuoğlu, Abdullah; Duygu Alptekin ve Gamze Aksan. 2014. Yoksulluk ve Kadın. İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

 

Topgül, Seda. 2013. Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksulluğun Kadınlaşması. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, ss. 277-296.

http://iibfdergi.cumhuriyet.edu.tr/archive/trkiyedeyoksullukveyoksulluunkadnlamas.pdf

 

Türk Sosyal Bilimler Derneği. 2002. Kentleşme Göç ve Yoksulluk (7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi). Ankara, İmaj.

 

Türkyılmaz, Süheyla. 2004. The Experiences of Two Generations of Women in Poverty: A Case Study in Çandarlı, Altındağ in Ankara (İki Nesil Kadınların Yoksulluk Deneyimi: Ankara, Altındağ, Çandarlı’da bir Durum Çalışması), METU/ODTÜ Sosyoloji, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12605273/index.pdf

 

Ulaş, Halis. Ekonomik Kriz ve Ruh Sağlığı. Türkiye Psikiyatri Derneği Basın Bülteni, Web.

http://www.psikiyatri.org.tr/news.aspx?notice=418 (erişim 14 Mart 20169         

 

Ünlütürk Ulutaş, Çağla. 2009. Yoksulluğun Kadınlaşması ve Görünmeyen Emek. Çalışma ve Toplum, Sayı 2009/2, ss. 25-40.

http://calismatoplum.org/sayi21/ulutas.pdf (erişim 3 Mart 2016)


 

Özel Sayı Dergiler

Birikim Dergisi. 2009. Yoksulluk ve Mücadele Stratejileri, Sayı 241.

http://www.birikimdergisi.com/birikim/2420/241 (erişim 14 Mart 2016)

 

Toplum ve Bilim Dergisi. 2001. Yoksulluk ve Yoksunluk. Sayı 89.

http://www.toplumvebilim.com/public/default.aspx?&dsid=187 (erişim 14 Mart 2016)