Referanslar

 

Abdurrahman Akay. 2006. Ulaşımda Bisikletin Yeri ve Ankara Bilkent Koridorunda Bisiklet Yolu Önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2006.

 

Ankara Bisikletliler Ortak Platformu (ABOP) Anket Çalışma Grubu. 2015. Ankara İli Bisikletli Ulaşım Risklerinin Belirlenmesi Anket Değerlendirme Raporu.

<https://drive.google.com/open?id=0B7ATviDeP9ememZtV2xHLVBTSmc>

 

ABOP. 2015. Yerleşim Birimlerinde Bisikletler için Parklar Raporu

<http://www.farklar.net/bisiklet/Park_Standartlari_Raporu-2015.pdf>

 

Aydan Çelik. 2012: Bi Tur Versene: Bisiklet Yazıları/Çizileri. İstanbul, Optimist.

 

Aydın İleri (haz.). 2015. Bisiklet Öyküleri.  İstanbul, Yitik Ülke Yayınları.

 

Cihan Erçetin. 2014. Sürdürülebilir Ulaşım İçin Paylaşımlı Bisiklet Sistemlerinin Planlama ve İşletmesi: Konya, Kayseri ve İstanbul Örnekleri. Yüksek Lisans Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 

Çiğdem Çörek Öztaş ve diğerleri. 2015. İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu. İstanbul, Embarq Türkiye Ocak 2015.

<http://wrisehirler.org/research/publication/istanbulda-güvenli-bisiklet-yolları-uygulama-kılavuzu>

 

Çiğdem Çörek Öztaş ve Merve Akı. 2015. Bolu Güvenli Bisiklet Yolları Projesi Kullanıcı Davranışları Değerlendirmesi. WRI Ross Center for Sustainable Cities.

<http://wrisehirler.org/sites/default/files/Bolu%20Güvenli%20Bisiklet%20Yolları%20Projesi%20Kullanıcı%20Davranışları%20Değerlendirmesi.pdf >

 

Embarq Türkiye. 2015. Yol Güvenliği Laboratuvarı Projesi (RsLab). Proje Raporu, Mayıs 2015, İstanbul.

<http://wrisehirler.org/sites/default/files/Yol%20Güvenliği%20Laboratuvarı%20%28RSLab%29%20Projesi%20Proje%20Raporu.pdf>

 

Embarq Türkiye. 2013. Veliefendi-Zeytinburnu Bisiklet Yolu. Yol Güvenliği İnceleme Çalışması, Aralık 2013, İstanbul.

< http://wrisehirler.org/sites/default/files/Veliefendi-Zeytinburnu-Yol%20Guvenligi.pdf>

 

Embarq Türkiye. 2012. BikeLab İstanbul Çalıştay Raporu.

 

Engin Ertekin ve diğerleri. 2015. 3 Kasım 2015 tarihli Şehir İçi Yollarda Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik Hakkında Eleştiri ve Öneriler. ABOP-BUP Raporu, 2015/Ankara.

<https://drive.google.com/file/d/0B7ATviDeP9ememx6QlRiaV9TSmc/view?usp=sharing>

 

Faik Ardahan ve Mehmet Mert. 2014. Bı̇reylerı̇ bı̇sı̇klet kullanmaya motı̇ve eden faktörler ölçeğı̇nı̇n gelı̇ştı̇rı̇lmesı̇ ve Türk popülasyonu ı̇çı̇n güvenı̇rlı̇lı̇k geçerlı̇lı̇k çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 2, Sayı 1, Mart 2014, ss. 409-427 (rekreatif amaçlı bisiklet kullanımı üzerine bir makale)

< http://www.asosjournal.com/Makaleler/1646874306_120-faik%20ardahan.pdf>

 

Gökhan Akçura. 2003. Evvel Zaman Bisiklet: Ivır Zıvır Tarihi VI. İstanbul, OM Yayınevi.

 

Juan Carlos Kreimer. 2015. Bisiklet – Zen: Kent Ulaşımında Bisiklet. İstanbul, Habitus Kitap.

 

Kudret Emiroğlu. 2015. Gündelik Hayatımızın Tarihi. İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları.

 

Melih Kös. 2015. Kentiçi ulaşım problemlerine alternatif entegre bisiklet ulaşımı planlaması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 

Mehmet Süme ve Selami Özsoy. 2010. Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Bisiklet Sporu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 24, ss. 345-360.

 

Murat Aydın. 2015. Bisiklet Kullanımının Ortaya Çıkardığı Pozitif Dışsallıklar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 3, ss. 273-290.

 

Neva Danışkan Sataloğlu, Berna Aydın ve Ahmet Turla. 2010. Bisiklet ve Motorsiklet Kazası Sonucu Yaralanma ve Ölümler. Adli Tıp Bülteni, Cilt 15, Sayı 1, ss.13-20.

<http://www.adlitipbulteni.com/index.php/atb/article/view/701/1089>

 

Sedef Eryiğit. 2012. Sürdürülebilir ulaşımın sosyal boyutunda bisikletin yeri. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 

Senem Çeyiz ve Funda Koçak. 2015. Ankara İli’nde Bisiklet Kullanan Bireylerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Mediterranean Journal of Humanities, Cilt 2, ss. 203-221.

<http://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/mjh/5-2/MJH-10-12-Senem_CEYIZ-Funda_KOCAK.pdf >

 

Serdar Öncel (haz.). 2013. BikeLab Konya: Bisikletli Yaşam Çalıştayı. Embarq Türkiye Çalıştay Raporu. 18 Nisan 2013.

< http://wrisehirler.org/sites/default/files/Konya_BikeLabReport_Web.pdf>

 

Şefik Elbeyli. 2012. Kentiçi ulaşımda bisikletin konumu ve şehirler için bisiklet ulaşımı planlaması: Sakarya örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 

Şükriye İyinam ve A. Faik İyinam. 1999. Kent İçi Ulaşımında Bisiklet Kullanımı. II. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyum Kitabı, ss. 109-115.

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/11299.pdf

 

Tülay Cengiz ve Ceren Kahvecioğlu. 2016. Sürdürülebilir Kent Ulaşımında Bisiklet Kullanımının Çanakkale Kent Merkezi Örneğinde İncelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, ss. 55-66.

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jotaf/article/view/5000131986/5000165821

 

Volkan Emre Uz ve Mustafa Karaşahin. 2004. Kentiçi Ulaşımda Bisiklet. Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 429, 2004/1, ss. 41-46