Referanslar 1916 Büyük Ankara Yangını

 

Aktar, Ayhan. 2014. Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları. İstanbul: İletişim yayınları.

 

Aktüre, Sevgi. 2001. “1830’dan 1930’a Ankara’da Günlük Yaşam”, Tarih İçinde Ankara II içinde, Yavuz  Yıldırım (der.), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, ss.35-74.

 

Atay, Falih Rıfkı. 2009 (1961). Çankaya.  İstanbul: Pozitif Yayıncılık.

 

Atauz, Akın. 2004. “Kale ve Sur: Ankara Kal’ası”, Şehrin Zulası Ankara Kalesi içinde, Güven Tunç ve Figen Özbay (der). İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Aydın, Suavi ve diğerleri. 2005. Küçük Asya'nın Bin Yüzü: Ankara. Ankara: Dost Kitabevi.

 

Akçam Taner ve Ümit Kurt. 2012. Kanunların Ruhu: Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek. İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Bahar, Beki L. 2003. Efsaneden Tarihe Ankara Yahudileri. İstanbul: Pan Yayıncılık.

 

Bal. Özgür. 2006. Memory, Identity, Home: Self-Perception of Identity Among the Armenian and Jewish Communities in Ankara. Yayınlanmamış Doktora Tezi, ODTÜ:  Sosyoloji Bölümü.

 

Balancar, Ferda. 2015. Soykırımın Tamamlayıcı Unsuru Olarak Yangın. AGOS Gazetesi. 20 Şubat 2015. http://www.agos.com.tr/tr/yazi/10657/soykirimin-tamamlayici-unsuru-olarak-yangin

 

Batur, Enis. 1994. Ankara Ankara. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

Bloxham, Donald. 2015. “Tehcir ve Savaş: Büyük Söküm ve Avrupa’da Halkların İzalesi, 1875-1949” Ümit Kurt ve Güney Çeğin (haz.), Kıyam ve Kıtal: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Devlet’in İnşası ve Kolektif Şiddet içinde, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, ss.66-101.

 

Çetinoğlu, Sait. 2006. Sermayenin “Türk”leştirilmesi, Fikret Başkaya (der.), Resmi Tarih Tartışmaları Cilt 2. Özgür Üniversite Kitaplığı, ss. 79–152.

 

Esin, Taylan. 2015. Büyük Savaşta Üç Şehrin Hikayesi: İmar ve İmha. Toplumsal Tarih, Sayı 256, Nisan 2015, ss. 24-32.

 

Esin, Taylan. 2012. Yunanca Kaynaklara Göre 1916 Ankara Yangını. Toplumsal Tarih Sayı 227, Kasım 2012, ss. 22-34.

http://www.academia.edu/11882447/1916_Ankara_Yang%C4%B1n%C4%B1

 

Esin, Taylan ve Zeliha Etöz. 2015. 1916 Ankara Yangını: Felaketin Mantığı. İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Etöz, Zeliha ve Taylan Esin. 2012. Osmanlı Şehir Yangınları, 1914-1918. Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Sayı 14, Yaz 2012, ss. 1-44

 

Eyice, Semavi. 1991. Ankara’nın Kaybolan bir Eski Eseri: Klemens Kilisesi. Ankara Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, ss. 5-12.

 

Gökdemir, Oktay. 2007. Fransız Kaynaklarının Işığında 1922 İzmir Yangını. ÇTTAD, Cilt VI, Sayı 15, Güz 2007, ss. 19-38.

http://webb.deu.edu.tr/atmer/atmer/uploaded_files/file/04-Oktay_Gokdemir-19-38.pdf

 

Günel, Gökçe ve Ali Kılcı. 2015. Ankara Şehri 1924 Haritası: Eski Bir Haritada Ankara’yı Tanımak. Ankara Araştırmaları Dergisi/Journal of Ankara Studies, Cilt 3, Sayı 1, Haziran 2015, ss. 78-104.

http://www.journalagent.com/jas/pdfs/JAS_3_1_78_104.pdf

 

Hür, Ayşe. 2015. Resmi Tarihin Yazmadığı 1916 Ankara Yangını. Radikal, 7 Haziran 2015. http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse_hur/resmi_tarihin_yazmadigi_1916_ankara_yangini-1374274

 

İlter, Fügen. 1996. Ankara’nın Eski Kent Dokusunda Yahudi Mahallesi ve Sinagog. Belleten Cilt 60, Sayı 229, ss. 719-732.

 

İşçen, Yavuz. 2012. Ankara Kent Yazıları 3: Vank Manastırı. Ocak 2012

http://yavuziscen.blogspot.com.tr/p/ankara-kent-yazlar-3.html  (erişim 4 Eylül 2015)

 

Karay, Refik Halid (hazırlayan Ali Birinci). 2010. Ankara. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

 

Kezer, Zeynep. Of Forgotten People and Forgotten Places: Nation-Building and the Dismantling of Ankara’s Non-Muslim Landscapes. On Location, 169-191, 2012, Springer: New York.

 

Kolluoğlu Kırlı, Biray. 2005. Forgetting the Smyrna Fire. History Workshop Journal, Cilt 60, Sayı 1, Sonbahar 2005, ss. 25-44.

 

Koraltürk, Murat. 2011. Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi. İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Kurban, Dilek ve diğerleri. 2008. “ZORUNLU GÖÇ” ile YÜZLEŞMEK: Türkiye’de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası. İstanbul: TESEV Yayınları. 2. Baskı.

http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/Zorunlu%20Goc%20ile%20Yuzlesmek%2003_2008.pdf

 

Kurt, Ümit. 2014. “Varlık ve Yokluk Kıskacında Ermeniler. 1915 Ermeni Kırımı’nın Ekonomik Şiddet Boyutu”,  Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları içinde, Güney Çeğin ve İbrahim Şirin (der.), İstanbul: İletişim Yayınları, ss.79-127.

 

 

Mıhçıoğlu Bilgi, Elif. 2006. The Physical Evolution of the  Historic City of Ankara between 1839 and 1944: A Morphological Analysis. Yayınlanmamış Doktora  Tezi. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi.

 

Odian Kasparian, Alice. 1992. The 1915 Massacres of the Armenians in the State of Angora Turkey. Journal of Armenian Studies Özel Sayısı: Genocide and Human Rights, Issue 1&2, ss. 119-136.

 

Onaran, Nevzat. 2013. Osmanlı’da Ermeni ve Rum Mallarının Türkleştirilmesi (1914-1919): Emval-i Metrukenin Tasfiyesi-I. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

 

Onaran, Nevzat. 2013. Cumhuriyet’te Ermeni ve Rum Mallarının Türkleştirilmesi (1920-1930): Emval-i Metrukenin Tasfiyesi-II. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

 

Satır, Ömer Can. 2015. Ankara Halk Müziğinin Tarihsel ve Geleneksel Temelleri. Ankara Araştırmaları Dergisi/Journal of Ankara Studies, Cilt 3, Sayı 1, Haziran 2015, ss.1-12.

http://www.journalagent.com/jas/pdfs/JAS_3_1_1_12.pdf  

 

Serin, Ufuk.  2014. Bizans Ankara’sı ve Kaybolan bir Kültür Mirası: ‘St. Clement’ Kilisesi. METU JFA, Cilt 31, Sayı 2, ss.65-92.

http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2014/cilt31/sayi_2/65-92.pdf

 

Özgür, Hüseyin ve Sedat Azaklı. 2001. Osmanlı’da Yangınlar ve İtfaiye Hizmetleri. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi 1/2001, ss.153-172.

http://www.iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/article/viewFile/445/435

 

Şenol Cantek, Funda. 2003. “Yaban”lar ve Yerliler: Başkent Olma Sürecinde Ankara. İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Şenol Cantek, Funda (der.) 2006. Sanki Viran Ankara. İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Şenol Cantek, Funda (der). 2012. Cumhuriyetin Ütopyası: Ankara. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi.

 

Tamur, Erman. 2010. Ankara’da Mahal İsimlerine Yansıyan Tarih – I. Kebikeç Dergi, Sayı 29, ss. 57-71.

https://kebikecdergi.files.wordpress.com/2012/07/8-ankara-mahalle.pdf

 

Tunçer, Mehmet. 2001. Ankara (Angora) Şehri Merkez Gelişimi (14. – 20. YY). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

http://www.academia.edu/1555624/ANKARA_ANGORA_%C5%9EEHR%C4%B0_MERKEZ_GEL%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%C4%B0_14._-_20._YY_3_

 

Üngör, Uğur Ümit ve Mehmet Polatel. 2011. Confiscation and Destruction: The Young Turk Seizure of Armenian Property. New York: Continuum International Publishing  Group.

 

Yıldırım, Onur. 2006. Diplomasi ve Göç: Türk-Yunan Mübadelesinin Öteki Yüzü. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları